Περιμένοντας- Waiting

Άιναφετς

Waiting is not a very popular attitude.
Waiting is not something that people think about with great sympathy.
In fact, most people consider waiting a waste of time.
Perhaps this is because the culture in which we live is basically saying,
“Get going! Do something!
Show you are able to make a difference!
Don’t just sit there and wait!”

***********************************************

Η αναμονή δεν είναι μια πολύ δημοφιλής στάση,
Το να περιμένεις δεν είναι κάτι που ο κόσμος αντιμετωπίζει με μεγάλη συμπάθεια.
Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν την αναμονή χάσιμο χρόνου.
Ίσως αυτό συμβαίνει γιατί ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε, βασικά λέει:
“Συνέχισε! Κάνε κάτι!
Δείξε πως είσαι ικανός να κάνεις τη διαφορά!
Μην κάθεσαι μόνο εκεί και περιμένεις!”

For many people, waiting is an awful desert between
where they are and where they want to go.
And people do not like such a place.
They want to get out…

View original post 592 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s