De bjaun twisken Mola di Bari en Lytje Pole

Foundation Operation X for languages, cultures and perspectives

Schreeuwn troch Giovanni Pinto

Lytje Pole, it eilaun, der ‘t it Eilaunders spritsen is, in streektang fan ‘t Noden fan it Keuninkryk fan ‘e Nederlaunen, twisken de eeuwre Frieske eilaunen, het sont 2018 in starken bjaun mooi ‘t darp fan Ytaaljen, Mola di Bari, dat ik Meeuwn naime súe, wer ‘t it Moleesk sprakt wedt, hòwal ‘t it gebrúk derfan fereeuwre is yn ‘e jieren, mooi ‘t neje laach dy ‘t syn tang eeuwrs sprakt dan it aude geslacht. Ik sprak it Moleesk sòas myn gotauders, en behaude jò aude tang. 2018, dà ‘t trooi feschillende jepgongen múeten, ien út Sjyna, ien út Frieslaun en ien, de myne út Mola di Bari. Yn Mola di Bari hew ik myn aiste teksten yn ‘t Eilaunders ieuwrschreeuwn. Der leersde ik hò ‘t ik it Eilauners pôsend sprakke en schrieuwe most. Ik hew al de teksten yn ‘t Eilaunders da ‘t ik fiine…

View original post 380 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s