Σταθερότητα – Stability

Άιναφετς

The mind now has this quality of great stability.
And that which is stable is silent.
Are you following all this?
Have you gone into this?
The mind needs to have the clarity
to examine any problem.
That clarity is stability.
Do you understand?

************************************

“Ο νους τώρα έχει αυτή την ποιότητα της μεγάλης σταθερότητας.
Και αυτό που είναι σταθερό είναι σιωπηλό.
Το παρακολουθείτε όλο αυτό;
Το έχετε καθόλου εξετάσει;
Ο νους χρειάζεται να έχει την διαύγεια
για να εξετάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.
Αυτή η διαύγεια είναι σταθερότητα.
Το καταλαβαίνετε;

It is only the mind that is confused,
contradictory, and broken-up that is unstable,
neurotic, seeking, striving, and struggling.
So we come to a point where the mind is totally clear
and therefore completely immovable.
Immovable not in the sense of a mountain,
but immovable in the sense that it is so completely…
It has no problem.
Therefore, it is…

View original post 406 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s