Σπίτι – Home

Άιναφετς

“Sometimes your joy is the source of your smile,
but sometimes your smile can be the source of your joy.”

“Smile, breathe and go slowly.”

*****************************

“Καμιά φορά η χαρά σου είναι η πηγή του χαμόγελου σου,
αλλά καμιά φορά το χαμόγελο σου μπορεί να είναι η πηγή της χαράς σου.”

“Χαμογέλα, ενέπνεε και πήγαινε σιγά.”

Your true home is something you have to create for yourself.
When we know how to make peace with our body,
take care of and release tension in our body,
then our body becomes a comfortable peaceful home
for us to come back to in the present moment.

*****************************************

Το αληθινό σου σπίτι είναι κάτι που πρέπει να δημιουργήσεις για σένα.
Όταν ξέρουμε πώς να φέρουμε την ειρήνη στο σώμα μας,
τότε το σώμα μας γίνεται ένα άνετο και ειρηνικό σπίτι
για μας για να επιστρέψουμε στη παρούσα στιγμή.

When we know how…

View original post 269 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s